Các lĩnh vực trong bảo mật

Bảo mật (hay security) được định nghĩa là abcxyz

Bảo mật gồm những thứ sau mà tôi biết

Advertisements

3 thoughts on “Các lĩnh vực trong bảo mật

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s