Mật mã Caesar

Nguồn

Keyword

  • Caesar Cipher, Classic Cipher, Cryptography,  Caesar’s cipher, shift cipher, Caesar’s code, Caesar shift

Mở đầu

Trong mật mã học, mật mã Caesar, còn gọi là mật mã dịch chuyển, là một trong những mật mã đơn giản và được biết đến nhiều nhất. Đây là một dạng của mật mã thay thế, trong đó mỗi ký tự trong văn bản được thay thế bằng một ký tự cách nó một đoạn trong bảng chữ cái để tạo thành bản mã. Vĩ dụ, nếu độ dịch là 3, A sẽ được thay bằng D, B sẽ được thay bằng E và cứ thế đến hết. Phương pháp được đặt tên theo Julius Caesar, vị hoàng đế đã sử dụng nó thường xuyên trong công việc.

Bước mã hóa bằng mã Caesar thường được kết hợp với một mã phức tạp hơn, ví dụ như mật mã Vigenère, và hiện nay vẫn được dùng trong các ứng dụng hiên đại như mã ROT13. Cũng như các mật mã thay thế dùng một bảng chữ cái khác, mã Caesar dễ dàng bị phá vỡ và không đáp ứng được yêu cầu an toàn thông tin trong truyền thông.

Mã hóa – Giải mã

Phép dịch chuyển có thể được biểu diễn bằng hai bảng chữ cái, ví dụ dưới đây bước dịch chuyển là 3, con số này cũng gọi là khóa mã:

Plain : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cipher: DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC

Trong quá trình mã hóa, ta thay thế một chữ cái trong văn bản gốc ở dòng Plain với một chữ cái tương ứng ở bảng Cipher:

Ciphertext: WKH TXLFN EURZQ IRA MXPSV RYHU WKH ODCB GRJ
Plaintext:  THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG

Phá mã

Phá mã bằng phương pháp tấn công vét cạn: http://nayuki.eigenstate.org/page/automatic-caesar-cipher-breaker-javascript

Video Giới thiệu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s