Atbash Cipher

Nguồn:

Keyword

  • Mã Atbash, Cryptography, Mã thay thế

Mở đầu

Atbash là một mật mã thay thế đơn giản cho bảng chữ cái của người Do Thái. Nó thay thế chữ cái đầu của bảng chữ cái aleph với chữ cái cuối tav, chữ cái beth (chứ cái thứ hai) với chữ cái shin (chữ cái trước chữ cái tav), và cứ như vậy

Mã hóa – Giải mã

Bảng mã Atbash cho bảng chữ cái Do Thái

Plain : אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
Cipher: תשרקצפעסנמלכיטחזוהדגבא

Bảng mã Atbash cho bảng chữ cái Latin

 Plain:  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 Cipher: ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Để mã hóa hay giải mã, ta chỉ việc thay ký tự từ dòng Plain sang ký tự tương ứng với nó ở dòng Cipher. Ví dụ A thay thế cho Z, B thay thế cho Y,… Rất đơn giản!

Ví dụ

Khi mã hóa văn bản gốc “MONEY” theo mã Atbash, ta được bản mã “NLMVB”

Thú vị: Một vài từ Tiếng Anh khi mã hóa theo mã Atbash được một từ có nghĩa khác. Như "hob" = "sly", "hold"="slow", "holy"="slob", "zoo"="all"

Mật mã Atbash trong lịch sử

Mã Atbash là một mật mã cổ xưa. Vào những năm 500 trước công nguyên, những người soạn kinh thánh (scribes) đã viết quyển sách Book of Jeremiah, đây là quyển kinh thánh thứ hai của người Do Thái. Trong quyển sách này, những người soạn đã sử dụng mật mã Atbash để mã hóa một số từ như  לב קמי (Lev Kamai – 51:1) được giải mã là כשדים (Kasdim – Chaldeans), hay ששך (Sheshakh 25:26; 51:41) được giải mã là  בבל (Bavel – Babylon)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s